Previous Page  7 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 84 Next Page
Page Background

A PRO LIKE YOU

TALENTO. FIERE SUPPORTER VAN UW TALENT.

V.U.: Y. Chabert. Adverteerder: FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12 a - 1160 Brussel. KBO: 0400.354.731. RPR Brussel. IBAN FCAB: BE86 48

29 0250 6150.

5,9

-6,5 L /100 KM,

155

- 170 G/KM.

HET MAAKT NIET UIT WAT U DOET, WAAR EN WANNEER U HET DOET: MET FIAT PROFESSIONAL MAAKT U ALTIJD DE JUISTE KEUZE. HET COMP

GAMMA, OMGEBOUWDEWAGENS INBEGREPEN, IS SPECIAAL ONTWORPENMET ÉÉN DOELSTELLING IN GEDACHTEN: ÚWDOELSTELLING. BENT U OP Z

NAAR EEN

ROBUUSTE

EN

BETROUWBARE

PARTNER VOOR ZWARE WERKEN OP ALLE TERREIN? OF EERDER NAAR EEN

COMPACTE

EN

PERFORM

PARTNERVOOR EE

N JOB IN DE STAD? OF IS UWWERK EERDER GERICHT OP

PERSONENTRANSPORT,

WAAR OPTIMAAL COMFORT PRIMEERT?WIJ HEB

ALTIJD EEN VOERTUIG IN HUIS

DAT AAN UW

WENSEN BEANTW

OORDT. WAT UW

VAK OOK IS, VOER HET UIT AAN BOORD VAN EEN FIAT PROFESSIO

GEBOUWD DOOR PROFESSIONALS, ZOALS U!

DE ENIGE BEDRIJFSWAGENS MET HET LABEL

PROFESSIONAL.

GEMAAKT OM DE KLOK ROND TE WERK

V.U.: Y. Chabert. Adverteerder: FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12 a - 1160 Brussel. KBO: 0400.354.731. RPR Brussel. IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6

3,8

-8,9 L / 100 KM,

100

-236 G / KM.

(L/100 KM) :

3,4

-6,0 (G/KM) :

89

-139

N I EUWE T I PO . H I J VRAAGT WE I N I G MAAR GE E F T V E E L .

(1) Prijs BTWi geldig van 01/06/16 t.e.m. 31/0

8

/16 op TIPO Pop 1.4 95pk, aanbevolen catalogusprijs: €15.500 BTWi, afgetrokken basispremie van €1.300 BTWi en afgetrokken overnamepremie van €1.000 BTWi. De overnamepremi

voertuig en is gereserveerd voor

particuliere klanten. De

ze premie wordt afgetrokken va

n de aankoopprijs van uw ni

euwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeens

van de oude wagen (naam

staat op

het inschrijvingsbewij

s). Het voertuig dat wordt ingele

verd moet minstens sinds 6

maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoop-con

garantieverlenging van 4 jaar (2 jaar contractuele garantie

+ 2 jaar aang

eboden) of maximum kilometerstand 100.000km. (1) et (2) Aanbiedingen voorbehouden aan particuliere klanten t.e.m. 31/0

8

/16. Aanbiedingen geldig in het

algemen

e voorw aarde

n en het deelnemende netwerk terug op

www.fiat.be.

V.U.: Y. Chabert. Adverteerder: FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12 a - 1160 Brussel. KBO: 0400.354.731. RPR Brussel. IBAN FCAB: BE86 4829

19/03/2004]:

www.fiat.be

. Deze foto stemt niet overeen met het model waarvan de prijs opgegeven is.

JAAR

G A R A N T I E

INBEGREPEN

(2)

U I T G E B R E I D

M a n u e l e a i r c o • R a d i o m e t M P 3 - l e z e r e n U S B / A U X -

i n g a n g • 6 a i r b a g s • S P , b a n d e n d r u k s e n s o r e n e n

h i l l h o l d e r • 4 0 / 6 0 n e e r k l a p b a r e a c h t e r b a n k

K O R T

VANAF

13.2

MET AFTREKVAN

WAARVAN

ONDER VO RW

*

Catalogusprijs

BTWi zonder opties van een Giulia 2.2 diesel 136 of 1

50 pk

. Aanbod voorbehoud aan p

articuliere klanten t.e.m 30 juni 2016.

Aanbod geldig in het deelnemende

netwerk. U vindt de algemene voorwaarden

enhetdeelnemendenetwerk terugopwww.alfaromeo.be.V.U.:YannChabert.Ad

verteerder:FCABelgiumn.v

., JulesCockxstraat12a -1160Brussel

.KBO:0400.354.731.RPRBrussel

. IBANFCAB:BE86482902506150.

Milieuinformatie: [KB19/03/2004]:www.alfaromeo.be.Foto’ster illustratieennietcontractueel.

WWW.ALFAROMEO.BE

4,2-8,5L/100KM

99-198

ALFA ROMEO

GIULIA

ITALIAANS

MEESTERWERK

ER IS AL EEN ALFA RO

(1) Prijs geldig van 01/01

/16 t.e

.

m. 3

1/01/16 op 500X Pop 1.6 Etorq 1

10pk, aanb

evolen catalogusprijs: 16.950€ BTWi, afgetrokken basispremie van 2.000€ BTWi en afgetrokken overnamepremie van 1.00

van uw voertuig en is geres

erveerd vo

or particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de ko

met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn

contract. (2) Aanbieding geldig bij aankoop van een Fiat 500X tussen 1 en 31 januari 2016. Maximumduur

van een gar

antieverlenging van 4 jaar of maximum kilometerstand 60,000km. Aanbiedin

geldig in het deelnemende netwerk. U vindt de algemene voorwaarden en het deelnemende netwerk terug op

www.fiat.be

V.U.: Alessio Castelli. Adverteerder: FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12

IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150. Milieuinformatie: K.B. 19/03/2004:

www.fiat.be.

Foto ter illustratie en niet contractueel.

(L/100 KM) : 4,1-6,4 (G/KM) : 107- 47

I NTERGALAcTI SCHE CONDITI ES

13.950

JA

AR

G A R A N T I E

INBEGREPEN (2)

(1)

O

w

2600 Antwerpen F. Van Hombeeckplein 12

2110 Wijnegem

Krijgsbaan 3/5

2440 Geel

Antwerpseweg 84

V A N

* FinanciëleRentingmetaankoopoptievan20 %op

eenduurtijdvan60maandenopGiulia2.2JTDm136pk.Enkelbestemdvoorprofessioneledoeleinden.OndervoorbehoudvanaanvaardingvanuwdossierdoorAlphalease,

handelsnaamvanAlphaCréditN.V., leasingmaatsc

happij,Ravensteinstraat60/15–1000Brussel.RPMBrussel.BCE :0445.781.316.

IBAN:BE72001725088416.Catalogusprijsvandewagen€

26.438,02 (BTWExcl.),

voorschotvan€3.666,5 (BTWExcl.),aanbodgeldigvan01/10/16tot31/10

/16,Fleetkorting inbegrepe

n.V.U.:YannChabert.Adverteerder :FC

ABelgiumn.v.,JulesCockxstraat12

a–1160Brussel.RPRBrussel.KBOBTW:

0400.354.731.

IBANFCAB:BE86482902506150.Milieuinformatie

: [KB19/03/2004]:www.alfaromeo.be.GelievemetuAlfaRomeodealercontacttenemenommeerteweten.Bovenstaandefotokomtnietovereenmet

deafgebeeldemaandelijkseaflossing.

WWW. LFAROME .BE

4,2-8,5L/100KM

99-198G

LF

ME

IULIA

P

FINAN IËLE RENTI

(L/100 KM) :

3,4

-6, (G/KM) :

89

-139

N I EUWE T I PO . H I J VRAAGT WE I N I G MAAR GE E F T V E E L .

(1) Prijs BTWi g

eldig van 01/06/16 t.e.m. 31/0

8

/16 op TIPO Pop 1.4 95pk, aanbevolen catalogusprijs: €15.500 BTWi, afgetrokken basispremie van €1.300 BTWi en afgetrokken overnamepremie van €1.000 BTWi. De overnamepremie is

voertuig en is g

ereserveerd voo particuliere klanten. Deze p emie wordt afgetrokke

n van de aankoopprijs van uw nie we w gen maar

kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstem

van de oude wagen (naam staat op

het inschrijvingsbewij

s). Het voertuig d t wordt ingele

verd moet minstens sinds 6

maanden op n am van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondert kenen van het aank op-contrac

garantieverlenging van 4 ja r (2

jaar con

tractuele gara tie + 2

jaar aangeboden) of maximum k

ilometerstand 100.000km. (1)

et (2) Aanbiedingen voorbeh uden aan particuliere klant n t.e. . 31/0

8

/16. Aanbiedi gen geldig i het deel

algemene voorwaarden en het deelnemende netwerk terug op

www.fiat.be.

V.U.: Y. Chabert. Adverteerder: FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12 a - 1160 Brussel. KBO: 0400.354.731. RPR Brussel. IBAN FCAB: BE86 4829 025

19/03/20 4]:

www.fi t.be.

Deze foto st mt ni t overeen met het m d

el aarv n de

prijs opgegeven is.

JAAR

G A R A N T I E

INBEGREPEN

(2)

U I T G E B R E I D

M a n u e l e a i r c o • R a d i o m e t M P 3 - l e z e r e n U S B / A U X -

i n g a n g • 6 a i r b a g s • E S P , b a n d e n d r u k s e n s o r e n e n

h i l l h o l d e r • 4 0 / 6 0 n e e r k l a p b a r e a c h t e r b a n k

K O R T

VANAF

13.20

MET AFTREKVANP

WAARVAN ÉÉ

ONDER VOORWA

*

Cat

alogusprijs BTWi zonder opties van een Giulia 2.2

diesel 136 of 150 pk. Aanbod voorbehoud aan particuliere klanten t.e.m 30 juni 20

16. Aanbod geldig in het deelnemende netwerk. U vindt de a

lgemene voorwaarden

enhetdeelnemendenetwerk terugopwww.alfaromeo.be.V.U.:YannChabert.Ad

verteerder:FCABelgiumn.v

., JulesCockxstraat12a -1160Brussel

.KBO:0400.354.731.RPRBruss

l. IBANFCAB:BE86482902506150.

Milieuinformatie: [KB

19/03/2004]:www.alfaromeo.be.Foto’st r illustratie

ennietco

ntractu el. WWW.ALFAROMEO.BE

4,2-8,5L/100KM

99-198G

ALFA ROMEO

GIULIA

ITALIAANS

MEESTERWERK

P

R IS AL EEN ALFA ROM

(1) Prijs geldig van 01/01/16 t.e.m. 31/01/16 op 50

0X Pop 1.6 Etorq 1 10pk, aanb

evolen catalog

usprijs: 16.950€ BTWi, a

fgetrokken basispremie van 2.000€ BTWi en afgetrokken overnamepremie van 1.000€

van uw voertuig en is geres

erveer d vo

or particuliere klanten. Deze pr

emie wordt

afg trokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen aar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper

met de laatst eigenaar van d

e oude wa

gen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het v ertuig dat wordt ingeleverd moet minst ns sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op

contract. (2) Aanbi ding geldig bij aankoop van een Fiat 500X tussen 1 en 31 januari 2016. Maxim mduur van ee garantieverlengi g van 4 jaar of m ximum kilometerstand 60,000km. Aanbi ding vo

geldig in het deelnem nde netwerk. U vi dt de lg mene voorwaarden en het deelnemende netwerk terug op

www.fiat.be

V.U.: Alessio Castelli. Adverteerder: FCA Belgium n.v., Jules Cockxstr at 12 a

IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150. Milieuinformati : K.B. 19/03/2004: www.fiat.b . Foto t r illustratie en niet contrac

tueel.

(L/100 KM) : 4,1-6,4 (G/KM) : 107- 47

I NTERGALAcTI SCHE CONDITI ES

13.950

J

AAR

G A R A N T I E

INBEGREPEN

(2)

(1)

OP

ww

2600 Antwerpen F. Van Hombeeckplein 12

2110 Wijnegem

Krijgsbaan 3/5

2440 Geel

Antwerpseweg 84

V A N D

Antwerpen F. Van Hombeeckplein 12

Tel. 03 286 80 20

Geel

Antwerpseweg 84

Tel. 014 57 55 00

Wijnegem Krijgsbaan 3/5

Tel. 03 355 49 80

www.buga -auto.be www.buga-auto.be

A PRO LIKE YO

TALENTO. FIERE S

U TALENT.

.: Y. Chabert. Adverteerder: FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12 a - 1160 Brussel. KBO: 0400.354.731. RPR Brussel. IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150.

5,9

-6,5 L /100 KM,

155

- 170 G/KM.