1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

Editie 5 | december 2016

Vereniging

Expediteurs

Antwerpen

N i e u w s b r i e f

FORWARD

VEA omarmt

NxtPort

De Antwerpse Havengemeenschap heeft

de ambitieuze doelstelling om een eigen

dataplatform voor de gehele havenge-

meenschap te creëren, genaamd Nxt-

Port.

Die moet een betere uitwisseling van

data toelaten tussen de verschillende

spelers binnen de haven, moet zorgen

voor meer transparantie, meer inzich-

ten uit de combinatie van verschillende

databronnen, een betere interoperabi-

liteit van de verschillende spelers en

ook de ontwikkeling van nieuwe appli-

caties doorheen de logistieke ketting

mogelijk maken.

De rol van NxtPort is het fungeren als

een neutrale speler binnen de haven-

gemeenschap die zorgt voor het inza-

melen, harmoniseren, structureren en

aanleveren van data aan de verschillen-

de spelers binnen de haven.

De toegevoegde waarde die NxtPort zal

brengen, zal gevonden worden door-

heen de hele logistieke ketting en voor

alle bestaande spelers, van de nauti-

sche zijde tot het hinterland, inclusief

rederijen, terminals, verschepers, expe-

diteurs en industriële spelers.

Principes van NxtPort

- Iedereen in de Antwerpse havenge-

meenschap kan deelnemen als leve-

rancier van data en/of ontvanger van

data;

- Iedereen mag toepassingen ontwik-

kelen op basis van data van NxtPort

op voorwaarde dat deze partijen zich

houden aan de gedragsregels van

NxtPort;

- Deelnemers kunnen alleen data ver-

krijgen die relevant is voor hen;

- Het dataplatform gaat uit van een

“kost+” model, waarbij het grootste

deel van de toegevoegde waarde

komt van de toepassingen, niet van

de data zelf.

Concrete applicaties?

NxtPort start aanvankelijk met een aan-

tal concrete toepassingen. Volgende 4

toepassingen werden geselecteerd:

- Voorzien van containergewichten

binnen de logistieke ketting.

- Geschatte aankomsttijd van schepen.

- Voorspellen van pickup times van in-

gevoerde containers.

- Doorgeven van digitale transportin-

structies.

What’s in it for me?

VEA zal als aandeelhouder de ontwik-

keling van NxtPort van nabij opvolgen

en begeleiden.

De VEA Commissie IT zal nagaan welke

toegevoegde waarde NxtPort kan bren-

gen aan de expeditie- gemeenschap.

Aan de hand van analyse van bestaan-

de businessprocessen, gesprekken met

externe IT- providers en start- ups wil

VEA nagaan of er toepassingen kunnen

worden ontwikkeld die de expediteurs

in staat stellen om de logistieke keten

efficiënter te organiseren.

Door hun directe link met verladers,

producenten en afnemers, evenals

door de organisatie van hinterlandstro-

men, beschikken expediteurs recht-

streeks en onrechtstreeks over heel wat

nuttige gegevens die ook voor NxtPort

van belang kunnen zijn.

Het staat individuele expediteurs en

logistieke dienstverleners bovendien

vrij om op te treden als leverancier van

data aan NxtPort maar evenzeer heb-

ben zij de mogelijkheid om op basis van

gegevens binnen NxtPort bedrijfsinter-

ne toepassingen te ontwikkelen die de

eigen processen doorheen de logistieke

keten optimaliseren.

Meer info op

http://nxtport.eu/

1