Previous Page  5 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 8 Next Page
Page Background

5

Inzetten op

flexibel werken

Bij de logistieke werkgevers is het aanbie-

den van telewerk aan hun werknemers

over het algemeen minder ingeburgerd,

zo merken VEA en de Werkgeversfedera-

tie voor de internationale handel, het ver-

voer en de logistiek op. “In de heersen-

de war for talent doe je er als werkgever

goed aan om mee op de flexibiliteitskar te

springen”, stelt Valerie Clissen, juridisch

adviseur bij de Werkgeversfederatie. De

federatie begeleidt je daarbij en zorgt

voor administratieve en juridische onder-

steuning.

Als werkgever heb je een heel arsenaal

aan mogelijkheden om je flexibel op te

stellen, waaronder telewerk.

Valerie Clissen: “In de zoektocht naar

personeel is het belangrijk om rekening

te houden met de verwachtingen van

jongere generaties. Millennnials hechten

veel meer waarde aan flexibiliteit en aan

een goed evenwicht tussen werk en pri-

véleven. Mag je van thuis werken? is een

veelgehoorde vraag tijdens sollicitaties.”

Voordelen van telewerken

Aan telewerk zijn tal van voordelen ver-

bonden.

Valerie Clissen: “Naast het belangrijke

overtuigingsargument bij rekrutering,

hebben studies aangetoond dat de pro-

ductiviteit stijgt en dat er minder ziekte-

verzuim is. Met een beetje keelpijn komt

een werknemer misschien niet naar het

werk, maar is hij vaak wel geneigd om

thuis aan de slag te gaan. Met thuiswer-

ken beperk je bovendien de files. Uit on-

derzoek blijkt dat bij een ongewijzigd be-

leid het in 2030 al 25 minuten langer zou

duren om eenzelfde afstand van 50 km

af te leggen tijdens de spits. Telewerk is

ook beter voor het milieu en je bespaart

op bureauruimte. Je hebt als werkgever

zeker een return on investment.”

Zijn er ook nadelen?

Werkgevers denken vaak dat ze minder

controle hebben op werknemers die van

thuis uit werken en ze zijn bang van

“ JE HEBT ALS WERKGEVER

EEN STREEPJE VOOR ALS

JE TELEWERK AANBIEDT”

(Valerie Clissen)

Valerie Clissen

het ‘duiventilsyndroom’, waarbij werk-

nemers maar binnen en buiten zouden

lopen en ze hun collega’s minder vaak

zien, wat de cohesie binnen het team in

de weg zou staan.

Valerie Clissen: “Dat je minder controle

zou kunnen uitoefenen, is slechts een

culturele drempel. Werknemers zullen

net meer gemotiveerd zijn en wanneer

het telewerk beperkt wordt tot één of twee

dagen per week, is er nog voldoende (so-

ciaal) contact tussen je werknemers.”

Occasioneel of structureel telewerken?

Telewerk kan worden uitgevoerd op

structurele basis, bijvoorbeeld 1 dag per

week of om de twee weken, of occasio-

neel, bijvoorbeeld wanneer de kinderen

ziek zijn, of wanneer het thuiswerkalarm

wordt afgekondigd. Zowat alle functies

die uitgevoerd worden achter een com-

puterscherm komen in aanmerking voor

telewerk.

Valerie Clissen: “Voor het invoeren van

structureel telewerk in ondernemingen

met meer dan 50 werknemers moet je

als werkgever de personeelsvertegen-

woordigers inlichten over de sociale ge-

volgen en de gevolgen voor de arbeids-

organisatie. Juridisch gezien is het niet

noodzakelijk om een collectief akkoord

te sluiten, maar vanuit de sector beve-

len we dit ten sterkste aan. Zo kan er

op collectief niveau nagedacht worden

over de infrastructuur voor telewerk, de

arbeidsorganisatie, de telefonie, hoe de

doelstellingen van het bedrijf opvolgen,

het kader waarbinnen je telewerkers be-

reikbaar moeten zijn, technische onder-

steuning, kosten,…”.

Het invoeren van occasioneel telewerk

vereist veel minder juridische verplich-

tingen, maar ook hier beveelt de Werk-

geversfederatie aan een kader te voor-

zien.

(Juridische) consequenties

Bij structureel telewerk ben je als werk-

gever verplicht ervoor te zorgen dat de

werknemer de nodige apparatuur ter

beschikking heeft (van de werkgever of

eigen apparatuur), technische onder-

steuning te voorzien en bepaalde kosten

te dragen. Ook denk je best na over de

consequenties van de GDPR-wetgeving.

Tip: voer een testfase in

Valerie Clissen: “Overweeg je telewerk

aan te bieden? Dan kan je best starten

met occasioneel telewerk. Voer ook een

testfase in, dienst per dienst. Zo kan

je inventariseren of de nodige infra-

structuur aanwezig is en nagaan of de

workload van de ‘achterblijvers’ niet toe-

neemt.”

Meer informatie via T 03 221 73 09 of

valerie.clissen@wf-fe.be

.